werkterreinen
Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen (FEMM)
Intergroup on gay and lesbian rights
Parlementaire vragen
Australië Nieuw Zeeland delegatie

Het Europees Parlement (EP)

De leden van het EP worden sinds juni 1979 rechtstreeks verkozen. Dit betekent dat tegenwoordig zo'n 375 miljoen burgers uit 15 landen hun 626 afgevaardigden kunnen kiezen middels algemene verkiezingen. De zittingstermijn is vijf jaar.

Het EP "vertegenwoordigt de volkeren van de staten die in de Europese Gemeenschap zijn verenigd" (Verdrag van Rome, 1957). In een reeks van opeenvolgende verdragen heeft het EP steeds meer invloed en bevoegdheden verkregen, waardoor het EP is veranderd van een louter adviserende instantie tot een wetgevende vergadering. Deze ontwikkeling is echter nog niet voltooid; op sommige terreinen (zoals bijv. de justitiële samenwerking en het buitenlands beleid) kan het EP nog steeds alleen maar adviseren.

De Plenaire vergadering te Straatsburg wordt voorbereid in 17 verschillende vaste commissies. Deze commissies vergaderen in Brussel, hetgeen het contact met de Raad en de Europese Commissie vereenvoudigt. De voorbereidingsprocedure voor de Plenaire vergadering verschilt al naar gelang de bevoegdheden van het EP.
----
Bevoegdheden:
Het Europees Parlement heeft enkele fundamentele bevoegdheden: de wetgevende bevoegdheid, de begrotingsbevoegdheid, de bevoegdheid tot controle op de uitvoerende macht, alsmede de bevoegdheid om Verdragen goed te keuren.

Commissies en delegaties:
Het EP kan allerlei soorten commissies instellen zoals vaste commissies (vb LIBE, FEMM), tijdelijke commissies (vb Echelon, menselijke genetica) en enquêtecommissies.

Daarnaast bestaan er gemengde parlementaire commissies, welke de betrekkingen onderhouden met de parlementen van landen waarmee de EU associatieovereenkomsten heeft gesloten en interparlementaire delegaties, welke dezelfde taak vervullen voor een groot aantal andere landen en internationale organisaties (vb Autralië/Nieuw Zeeland-delegatie).

Procedure werkzaamheden EP:
Nemen we als uitgangspunt de wetgevende bevoegdheid dan ziet de procedure er in grote lijnen als volgt uit:
1. de Europese Commissie dient een bepaald voorstel in bij het EP
2. een lid uit de vaste commissie die bevoegd is op dat specifieke terrein wordt aangewezen als
rapporteur. Deze rapporteur dient een verslag op te stellen over het voorstel van de Europese
Commissie. Dit ontwerpverslag wordt dan besproken in de commissie (=beraadslaging) en de
andere leden en/of de politieke fracties kunnen amendementen indienen om bepaalde
aspecten van het voorstel te veranderen
3. het ontwerpverslag en de eventuele amendementen worden in stemming gebracht in de
parlementaire commissie
4. het aldus goedgekeurde verslag wordt voorgelegd aan de Plenaire vergadering, die eventueel
nogmaals de kans krijgen om amendementen in te dienen, waarna het verslag tot stemming
wordt gebracht en het EP zijn standpunt vaststelt


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen (FEMM)
Intergroup on gay and lesbian rights
Overige aktiviteiten in het EP
.......................................................................................................................................
print