Publicaties en speeches

Het vrouwenbeleid in de EU


 
Europees Parlement Straatsburg 
8 maart 2004
 
Op deze internationale vrouwendag wil ik de Commissie complimenteren met haar Verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen, uitgebracht aan de Europese Raad met het oog op de zgn. Voorjaarstop (COM(2004)115 def). Dit verslag spreekt klare taal. Het vrouwenemancipatiebeleid in de EU kan deze opsteker goed gebruiken. Want laten we eerlijk zijn: veel politici geloven dat de emancipatie nu wel voltooid is en het emancipatiebeleid kan worden opgeheven. Die strooien zichzelf echter zand in de ogen.
 
Er is de laatste jaren vooruitgang geboekt, maar de maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen blijven hardnekkig. In de 15 EU-landen is de deelname aan de arbeidsmarkt onder vrouwen nog steeds aanzienlijk lager dan onder mannen (55 % resp. 78 %). Als gevolg van segregatie op de arbeidsmarkt, ongelijke carrièrekansen en een overmaat aan deeltijdbanen verdienen werkende vrouwen in de EU gemiddeld 16% minder dan mannen. De huishoudeliijke en verzorgende taken blijven grotendeels neerkomen op vrouwen, kinderopvangvoorzieningen schieten nog steeds structureel tekort. En armoede in de EU is in grote mate een vrouwenzaak.
 
De Voorjaarstop (25 en 26 maart 2004) zal in het teken staan van het zo vaak bezongen streven van Europa de meest concurrende kenniseconomie ter wereld te maken. Welnu, de boodschap is helder. Als we niet bereid zijn vrouwen in staat te stellen daadwerkelijk hun recht op gelijkheid te realiseren, dan komt er van dat fraais niks terecht. De vergrijzing maakt het economisch draagvlak kwetsbaar, de verhouding tussen zgn. "actieven" en "inactieven" moet omhoog. Europa kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven het economisch potentieel van vrouwen onbenut te laten.
 
Maar sociaal-economische gelijkheid is niet te realiseren zonder ook de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen op andere terreinen aan te pakken. Daarom: geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel bestrijden; meer vrouwen in het openbaar bestuur, een gelijk aandeel voor vrouwen in wetenschap en onderzoek.
 
De maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen draait om machtverhoudingen. Macht in het verdelen van de koek, macht in het toewijzen van taken, in het gebruik van de openbare ruimte, macht in het bepalen van de politieke agenda, definitiemacht waar het gaat om het benoemen van maatschappelijke problemen en het beschrijven van de maatschappelijke werkelijkheid. En macht in de strijd om zelfbeschikking over ons lichaam en ons leven.
 
Gelijkheid op deze terreinen is de noodzakelijke voorwaarde, maar ook de prijs die wij vragen, voor benutting van ons economisch potentieel. Dat vraagt om scherpe onderhandelingen aan de keukentafel en maar ook aan de tafels van de politieke macht. Daar zien we elke topconferentie opnieuw weer een zee van mannen, oudere witte mannen, en een paar vrouwen voor de aardigheid. Laten ze maar oppassen, want op een dag lachen we ze alleen nog maar uit!  
 print