Recente publicaties

 

nieuw artikel

2005-10-20

13. Europa-visie PvdA heeft geen lef

Geplaatst in Trouw, 20 oktober 2005 
 
Europavisie van PvdA heeft geen LEF 
 
Na het “nee’ tegen de Europese Grondwet heeft de top van de PvdA in korte tijd een helder discussiestuk “Europa: vertrouwen herwinnen” geschreven. Een goed initiatief, een goede titel. Inderdaad is het van belang om het vertrouwen van de Nederlandse kiezers in Europa te herwinnen. Maar dat moet niet gebeuren door zo zwaar op de rem te gaan staan als nu wordt voorgesteld. 
 
Waar ‘de logica van de interne markt’ de publieke voorzieningen raakt, moet de besluitvorming terug naar het nationale niveau, aldus deze nota. “Het is aan de lid-staten zelf om te beslissen wat in eigen land tot de publieke en semi-publieke diensten wordt gerekend”. Een dergelijke algemene opt-out clausule is natuurlijk een hersenschim. Met een dergelijk utopisch voorstel houdt je de kiezers voor het lapje en dat kan nooit goed zijn voor het vertrouwen in de politiek. Bovendien wordt miskend dat ook Europa een politieke arena is waarin verschillende visies met elkaar botsen en inhoudelijke compromissen worden gesloten. Dat is nogal on-politiek gedacht. Net alsof - wanneer je nu maar nationaal beslist - de uitkomst per definitie voor sociaal-democraten beter zou zijn. Je toch eerder zeggen dat dit van de politieke krachtsverhoudingen afhangt. Of heeft de PvdA eigenlijk geen vertrouwen in haar geestverwante Europese politici? 
 
De hele notitie ademt die sfeer van: wat Nederlands kan, Nederlands doen en alleen in de uiterste noodzaak zaken Europees regelen. Hierbij wordt ook niet ingegaan op de vraag wat dat voor de mensen in andere lidstaten, lidstaten waar de welvaart aanzienlijk minder is dan in Nederland, voor gevolgen heeft. En dat is weinig solidair. Europese regelgeving heeft ook voor Nederland vaak een positieve werking gehad. En nog. Een bekend voorbeeld: de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Wij vinden dat inmiddels vanzelfsprekend, hoewel het nog steeds niet voor 100% geregeld is. Maar zonder Europese regelgeving was dat proces nooit zo snel gegaan. 
 
De tien nieuwe lidstaten en de lidstaten in de wachtkamer hebben (bijna) allemaal een verleden van onderdrukking en corruptie. Die lidstaten zitten in een proces waarin ze volwaardige rechtsstaten en democratieën gaan worden. Zonder machtsmisbruik. Met een transparante overheid die er voor zorgt dat de burgers gelijk behandeld worden. Dat burgers in even grote mate toegang hebben tot goederen en diensten. Op papier is dat in orde. Maar iedereen die enigszins over de grenzen heen kijkt weet dat de praktijk weerbarstig is. De bevolkingen in al die landen trekken zich op aan Europa, aan Europese regelgeving. Daar nu afbraak aan doen is het ergste wat hen kan overkomen. Partij van de Arbeid, houdt toch in een uiteindelijk standpunt over Europa ook rekening met de mensen die op dit moment proberen vorm te geven aan een democratisch bestuur, aan een Europa van ons allen. Overtuig de Nederlandse kiezer daarvan. Dat getuigt van LEF. 
 
Joke Swiebel, oud-europarlementariër voor de PvdA 
Willemien Ruygrok, kandidaat internationaal secretaris PvdA 

 

Eerder verschenen publicaties