Curriculum Vitae

Joke Swiebel (geb. 1941) heeft zich haar leven lang ingezet voor mensenrechten en de bestrijding van discriminatie. Sinds de zestiger jaren is zij actief in zowel de vrouwenbeweging als in de homobeweging.  
 
Joke Swiebel studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daar de zgn. politicologisch-economische studierichting. Zij was negen jaar aan diezelfde universiteit verbonden, eerst als kandidaat-assistent economie en daarna als hoofd van de politicologie bibliotheek.  
 
In 1977 maakte zij van emancipatiebeleid haar beroep en trad toe tot de staf van de Emancipatie Kommissie (EK), het eerste adviesorgaan van de regering voor het vrouwenemancipatiebeleid in Nederland. In 1979 stapte zij over naar de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, onderdeel van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In 1982 werd deze directie overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Joke Swiebel werkte hier tot 1995 als senior beleidsambtenaar en afdelingshoofd verantwoordelijk voor (achtereenvolgens) sociaal-economische en juridische zaken, algemene beleidsplanning en internationale aangelegenheden.  
Als coördinator voor internationale emancipatie-aangelegenheden trad Joke Swiebel op als vertegenwoordiger van Nederland bij vele bijeenkomsten van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Zij was hoofd van de Nederlandse delegatie naar de VN-commissie voor de positie van vrouwen (Commission on the Status of Women - CSW) van 1988 tot 1995, en in 1992 en 1993 vice-voorzitter van die commissie. Zij leidde het Nederlandse onderhandelingsteam bij de Vierde Wereldvrouwenconferentie van de VN (Peking,1995).  
 
Joke Swiebel is al decennia lang lid van de Partij van de Arbeid. Zij heeft haar steentje bijgedragen aan partij-werkgroepen en adviescommissies over onderwerpen zoals gelijke rechten voor vrouwen, hervorming van het sociale zekerheidsstelsel en de homo-emancipatie.  
 
Van 1999 tot 2004 was zij Lid van het Europees Parlement. Binnen het Europees Parlement maakte zij deel uit van de Commissie Vrijheden en Rechten van de Burger, Justitie en Binnenlandse Zaken en van de Commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen. Zij hield zich vooral bezig met mensenrechten, gelijke behandeling en anti-discriminatiewetgeving, asiel-en migratiebeleid en het drugsbeleid. Voorts was zij voorzitter van de "Intergroup for Gay and Lesbian Rights", een informeel samenwerkingsverband van EP-leden en -medewerkers van verschillende politieke achtergronden, die zich inzetten voor de rechten van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.  
 
In 2006 was Joke Swiebel Co-President van de Internationale Conferentie over LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) Human Rights, die in Montreal werd gehouden in het kader van de 1st World Outgames. Daar werd de Declaration of Montreal aangenomen, een lobby-document dat de eisen van de wereldwijde homobeweging samenvat.  
 
Joke Swiebel is voorzitter van het Internationaal homo/lesbisch informatiecentrum en archief (IHLIA), bestuurslid van de Stichting Homomuseum en lid van de Raad van Toezicht van Movisie, kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling. Voorts houdt zij lezingen en draagt bij aan trainingen. In januari 2007 kreeg zij de Bob Angelo-penning vanwege haar inzet voor de nationale en internationale homobeweging.