Discriminatiebestrijding in de Europese grondwet
23 juni 2003


De vorige keer berichtte ik hier over de acties die ik in het Europees Parlement had gestart om het thema discriminatiebestrijding een betere plaats te bezorgen in het ontwerp voor een Europese Grondwet. Zie mijn Column d.d. 21 mei 2003 over de ‘Equality Coalition’. 
Welnu, we hebben redelijk succes geboekt. In de tekst van de ontwerp Grondwet die afgelopen week door Valery Giscard d’Estaing in Thessaloniki aan de Europese Raad is aangeboden (http://european-convention.eu.int/) valt dat te zien, waarvan akte:
 
In artikel I-2 over de waarden van de EU staan gelijkheid en non-discriminatie nu expliciet vermeld; in artikel I-3 over de doelstellingen van de EU is het bestrijden van discriminatie opgenomen. En in deel III, dat handelt over de afzonderlijke beleidsterreinen, is een mainstreamingsbepaling opgenomen, die stelt dat de Unie bij alle beleid “er naar streeft iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden.” Tussen twee [ ] en voor de fijnproevers, ik citeer hier uit de officiële Nederlandstalige versie van de ontwerp grondwet, en zie, dat vervelende “geaardheid” van het Verdrag van Amsterdam is vervangen door gerichtheid. Een ideologisch beladen vertaalfout hersteld!!!
 
Maarrrrrrr, het oude artikel 13 dat de grondslag biedt voor de anti-discriminatiewetgeving, nu geherformuleerd in artikel III-5 ,gaat nog steeds uit van unanimiteit in de Raad en kent het Europees Parlement alleen adviesrecht en geen mede-beslissingsrecht toe. De Conventie heeft van de Europese Raad nog tot 15 juli gekregen om aan dat deel III “nog enige zuiver technische werkzaamheden” te verrichten. Laten we ervoor zorgen dat de leden van de Conventie dit mandaat ruim willen interpreteren! De Conventie heeft het aantal terreinen waar de Raad bij gekwalificeerde meerderheid beslist en waar het EP mede beslissing heeft al uitgebreid van 35 naar 80. Ik kan echt niet begrijpen waarom dan voor het anti-discriminatiebeleid een uitzondering moet worden gemaakt. Of zouden al die mooie woorden over de EU die dichter bij de burger moet worden gebracht en het democratisch gehalte dat moet worden versterkt enzovoort, gewoon gebakken lucht zijn ? 
De werkelijke lakmoesproef komt overigens bij de Intergouvernementele Conferentie, die in oktober dit jaar zal beginnen, als de regeringsvertegenwoordigers het “echte”verdrag gaan opstellen. We houden de vinger aan de pols. Wordt vervolgd. 

terug