Europees migratiebeleid
29 mei 2002 
29 mei 2002 

 
Na 15 mei lijken in Nederland de vraagstukken van immigratie en integratie (van migranten of van etnische minderheden) ineens op een andere manier op politieke agenda te staan. Een taboe doorbroken? Of moet de flinke taal die we – ook in PvdA kringen – nu horen eerder als nieuw, politiek correct geworden racisme worden bestempeld? Hoe ontwikkelt de PvdA een tegenwicht tegen de nieuw-rechtse plannen? Moeten we als PvdA niet terug naar onze oude missie van verheffing, emancipatie en opvoeding ? 

Te midden van deze discussie besprak de PvdA Eurodelegatie vandag wat ons te doen staat t.a.v. het Europees migratiebeleid. Sinds de Top van Tampere (1999) staat dit beleid in de steigers. Het scoreboard van Commisaris Vitorino bevat welgeteld 37 lopende actiepunten of dossiers. Daarnaast zijn er op dit terrein (en breder over politie en justitiesamenwerking in het algemeen) totaal 51 wetgevingsinitiatieven van de afzonderlijke lid-staten. 

De agenda van de EP-Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) puilt uit van deze zaken. Vorige week bespraken wij bijv. het voorstel voor een richtlijn inzake de toelating van derde landers met het oog op arbeid (rapport Terron) en werd het ontwerp kaderbesluit tegen racisme en vreemdelingenhaat (rapport Ceyhun) aangenomen. Op 25 april j.l. nam de plenaire het rapport Hernandez Mollar aan over minimumnormen voor opvang van asielzoekers. Daags daarna passeerde dit de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten. Gisteren vond in LIBE een discussie met Vitorino plaats over de beleidsstategie voor 2003 en viel het licht nog eens op recente nieuwe voorstellen, zoals het Groenboek over een gemeenschappelijk terugkeerbeleid en de Mededeling inzake ge´ntegreerd beheer van de EU buitengrenzen. 

Vorig jaar heeft het socialistische smaldeel binnen LIBE uitvoerige discussies over het asiel- en migratiebeleid gehouden, ook in samenspraak met socialistische collegae uit de nationale parlementen. Dit heeft geresulteerd in een positieve opstelling tegenover Vitorino's aanpak en vooral in een breedgedragen pleidooi voor kanalisering en regulering van migratie uit economische en andere motieven ("het openen van een tweede kanaal"). 

Het was mede op deze basis dat in 2001 gewerkt is aan de nota-Duyvestein, als co-productie van PvdA TK-fractie en Eurodelegatie – de nota die met het oog op de verkiezingen dus onder de tafel werd gehouden. Het voornaamste voorstel daaruit : instelling van een nationale commissie migratiebeleid naar het voorbeeld van de Duitse commissie Suessmuth, staat m.i. nog steeds overeind. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de PES-leden in LIBE – waaronder ondergetekende – aan het werk. Het probleem is niet dat er niks gebeurt, maar eerder dat het zeer lastig blijkt dit werk in Nederland voor het voetlicht te brengen. De pers heeft meer oog voor de stagnatie in de Raad en voor de spierballentaal van Aznar en Blair (die inhoudelijk dus niks nieuws is) dan voor het geploeter in het EP; versnipperd en technisch ingewikkeld als het is. 

Het lijkt mij dan ook een slag in de lucht om ineens vanuit de PvdA Eurodelegatie een Europees migratiebeleid uit te gaan dragen alsof we daar al niet mee bezig waren en zijn. Beter is het extra te investeren in effectievere voorlichting over het bestaande werk en daadwerkelijk verbetering te zoeken van de samenwerking met onze PvdA collegae in het Nederlandse Parlement. 
 
 

terug