Op weg naar een gemeenschappelijk asielbeleid?
17 april 2002


17 april 2002
 
 
In de commissie vrijheden en rechten de burger, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) is vorige week gestemd over het rapport inzake de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (COM (2001) 181). Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie is evenwichtig en goed, desalniettemin wil de commissie LIBE op enkele punten verder gaan dan de Commissie heeft voorgesteld.  

 
Het voorstel is beperkt tot het verstrekken van opvangvoorzieningen aan asielzoekers die asiel aanvragen op basis van het Vluchtelingenverdrag. De commissie LIBE wil dit nu uitbreiden opdat personen die op basis van subsidiaire beschermingsregels asiel vragen ook opvangvoorzieningen worden geboden. Een volgende verbetering betreft de toegang tot de arbeidsmarkt. Dit artikel is nu positief geformuleerd zodat de lidstaten binnen 6 maanden toestemming kunnen verlenen aan de asielzoeker om de arbeidsmarkt op te gaan, onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen. Bovendien wordt gesteld dat materiŽle opvangvoorzieningen slechts dan beperkt of ingetrokken mogen worden drie maanden nadat de asielzoeker is toegelaten tot de arbeidsmarkt en daadwerkelijk werk gevonden heeft. Het recht op onderwijs voor minderjarige kinderen van asielzoekers of van minderjarige asielzoekers wordt door het opnemen van de leerplicht en een limiet van 21 dagen voor het verschaffen van toegang tot onderwijs veilig gesteld. Ten aanzien van discriminatie van asielzoekers worden de lidstaten verplicht om maatregelen te treffen om elke vorm van discriminatie tegen te gaan en hun integratie te bevorderen.  

 
Concluderend kan gesteld worden dat door de samenwerking tussen de PES, de Groenen, de Liberalen en de Italiaanse radicalen in de commissie LIBE een mooi rapport is aangenomen. Als schaduwrapporteur voor de PES blijf ik dit rapport nauwgezet volgen wanneer het debat en de stemming in de Miniplenaire van 25 april plaatsvinden. Het aangenomen advies van het EP zal dan hopelijk nog net op tijd de weg vinden naar de JBZ-Raad, die op 25 en 26 april het voorstel gaat behandelen. 

 
Het aangenomen rapport kunt u vinden via http://www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm  

terug